Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování on-line produktů zejména na stránkách www.learnia.cz a www.kvantovemeditace.cz, případně i jiných internetových adresách a aplikacích pro mobilní telefony, prostřednictvým kterých je on-line produkt zpřístupněn uživateli.

Provozovatelem a poskytovatem služeb je společnost Inner Sense s.r.o., IČ: 07859929, se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsaná pod spisovou značkou C 308867 vedená u Městského soudu v Praze, e-mail: info@quantumflow.cz (dále jen „poskytovatel“)

I. Výklad pojmů

 1. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy při poskytování on-line produktů, které poskytovatel nabízí na svých stránkách, nebo prostřednictvím aplikací pro mobilní telefony. Tyto obchodní podmínky jsou součástí každé uzavřené smlouvy mezi poskytovatelkou služeb a klientem, dále též objednatelem nebo uživatelem.
 2. Smlouva uzavřená mezi poskytovatelkou a klientem se uzavírá v českém jazyce a otázky s ní související se řídí českým právem.
 3. Poskytovatelka není plátcem DPH.
 4. Náklady při použití elektronických prostředků komunikace na dálku nese klient.
 5. Uhrazením odměny, popř. kupní ceny, se rozumí připsání odměny, popř. kupní ceny, na účet poskytovatele.
 6. Chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky poskytovatel opraví na základě e-mailové komunikace.
 7. Klient – podnikatel je každý, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku (dále jen „klient“).

II. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek poskytovatele zpřístupnit klientovi on-line produkt, a závazek klienta uhradit za tento produkt nebo službu odměnu.

III. On-line produkt

 1. On-line produktem se rozumí elektronický text, audio nebo video záznam, souhrně nazýváno on-line produkt nebo videokurz.
 2. On-line produkt má informativní charakter a nevyžaduje fyzickou přítomnost na konkrétním místě, neboť probíhá přes internet.
 3. On-line produkty lze objednat prostřednictvím objednávkového formuláře na webových stránkách poskytovatele.
 4. Kupní cena je splatná na základě faktury, která je automaticky vystavena po přijetí objednávky. Faktura představuje potvrzení objednávky ze strany poskytovatele.
 5. Kupní cenu lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány. Splatnost faktury činí 10 dnů, po uplynutí této lhůty bude klientovi automaticky zaslána upomínka.
 6. Kupní smlouva je mezi poskytovatelem a klientem uzavřena potvrzením objednávky ze strany poskytovatele.
 7. Po uhrazení kupní ceny obdrží klient na e-mail uvedený v objednávkovém formuláři odkaz na a přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu. V případě, že by klientovi nedorazily přístupové údaje k zpřístupnění videokurzu, je nutné informovat poskytovatele na email info@quantumflow.cz.
 8. V případě, že si klient nestáhl/nepřehrál/nezobrazil žádný obsah on-line má právo objednávku stornovat, a to oznámením na e-mail poskytovatelky info@quantumflow.cz. Stornováním objednávky se kupní smlouva od počátku ruší. Poskytovatel vrátí klientovi kupní cenu, kterou uhradil, zpět na účet, ze kterého byla odměna uhrazena, a to nejpozději do 7 pracovních dnů od stornování objednávky.

IV. Duševní vlastnictví

 1. On-line produkty prodávané poskytovatelem jsou výsledkem duševní činnosti více autorů a poskytovatel je vykonavatelem opravněným poskytovat produkt dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle zákona č. 121/2000 Sb., autorským zákonem a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví.
 2. Klient může použít obsah on-line produktu pouze pro svoji vlastní osobní potřebu. Klient není oprávněn obsah on-line produktu dále šířit nebo zpřístupnit třetím osobám.
 3. Veškerý obsah on-line produkdu nemůže být bez souhlasu poskytovatele použit jinak, než je uvedeno v těchto obchodních podmínkách.

V. Zpřístupnění on-line produktu

 1. On-line produkt je zpřístupněn pouze klientovi, který si on-line kurz zakoupil, případně spotřebiteli, který on-line produkt obdržel prostřednictvím dárkového poukazu. Zpřístupnění on-line produktu je realizováno prostřednictvím webových stránek poskytovatele, nebo prostřednictvím mobilní aplikace.
 2. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnost, aby uživatel měl k dispozici odpovídající hardwarové a softwarové vybavení umožňující přehrávat audio/video materiály ve vysoké kvalitě a aktuální verze webových prohlížečů. On-line produkt je testován a jeho funkčnost je garantována v prohlížečích Chrome a Safari v aktuálních verzích. Aplikace pro mobilní telefony pak v aktuálních verzí OS Android a iOS. K přehrání obsahu on-line produkt ve členské sekci je nutné se přihlásit do uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Zařízení pro přehrávání musí obsahovat obvyklé audio a video kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, aby uživatel byl připojen k sít internet s dostatečnou rychlost připojení.
 3. Dále je nutné, aby hardware uživatele umožňoval zvukový výstup a byl vybaven kvalitními reproduktury nebo sluchátky a dostatečně výkonnou grafickou kartou a zobrazovací jednotkou. V opačném případě může dojít k degradaci kvality přehrávaného audio/video obsahu, za kterou poskytovatel nenese odpovědnost.
 4. Poskytovatel nenese ospovědnost za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti internetového připojení uživatele, případně s neodpovídajícím technickým vybavením.
 5. Může se stát, že je obsah on-line krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat, aplikace nebo výpadků serveru.
 6. Webové stránky, mobilní aplikace a samotný on-line produkt mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VI. Trvání smlouvy

 1. Poskytovatel garantuje přístupnost on-line produktu minimálně po dobu 24 měsíců od jeho zakoupení. Pokud by poskytovatel ukončil provoz on-line produktu před uplynutím této doby, zpřístupní na vyžádání klientem veškerý digitální obsah ke stažení po dobu třiceti dní ke stažení klientovi.
 2. Po uplynutí 24 měsíců, pokud nebude klientovi dále poskytován produkt on-line, má klient právo ve lhůtě třiceti dnů zažádat o jednu kopii celého on-line produktu. Vytvoření a distribuce této kopie může být poskytovatelem zpoplatněna nezbytnými náklady.
 3. Právo na kopii po uplynutí 24 měsíců a přístup k on-line produktu se netýká produktů, u kterých je výslovně uvedeno, že budou zpřístupněny jen po omezenou dobu, například po dobu trvání on-line kurzu.

VIII. Klient spotřebitel

 1. Klient – spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem, tedy s poskytovatelem, dle těchto obchodních podmínek nebo s ním jinak jedná (dále jen „spotřebitel“).
 2. Spotřebitel si dle těchto obchodních podmínek může na stránkách poskytovatele objednat on-line produkt..
 3. Spotřebitel požívá podle těchto smluvních podmínek stejná práva jako klient podnikatel a navíc se na něho vztahuje zákonná ochrana spotřebitele. Spotřebitel má tedy tato práva:

IX. Osobní údaje objednatele

 1. Objednatel dává odesláním objednávky poskytovateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně poskytovatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
 2. V případě, že objednatel nebude zároveň uživatelem on-line produktu a objednal on-line produkt pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce uživatele on-line produktu, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal on-line produkt pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje uživatele a poskytnout je poskytovateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má poskytovatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
 3. poskytovatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
 4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je poskytovatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je poskytovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení poskytovatele.
 5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
 6. Poskytovatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
  1. právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  2. právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  3. právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
  4. právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  5. právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl poskytovateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  6. právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  7. právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
 7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
 8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
 9. Poskytovatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
 10. Poskytovatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
 11. V případě potřeby je objednatel oprávněn kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů poskytovatele na adrese: info@quantumflow.cz.
 12. Ke zpracování osobních údajů objednatele bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Poskytovatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat bez zbytečného odkladu po skončení smlouvy, nejdéle však do 1 měsíce, s výjimkou oprávněného zájmu poskytovatele..
 13. Poskytovatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

X. Zavěrečná ujednání

 1. Právo na sdělení informací před uzavřením smlouvy. Tyto informace jsou uvedeny na webových stránkách poskytovatele a v těchto obchodních podmínkách. Smlouva je poskytovatelem archivována v elektronické podobě a bude spotřebiteli poskytnuta na jeho písemnou výzvu, kterou zašle emailem poskytovateli.
 2. Právo odstoupit od kupní smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní, a to tak, že klient zašle poskytovateli e-mail, který bude obsahovat informaci o odstoupení od smlouvy. Informace bude mít následující znění
  “Já, níže podepsaný XY, nar. dne 000000, odstupuji od smlouvy ze dne …………., která byla uzavřena s Vámi na straně jedné jako poskytovatelem a mojí osobou na straně druhé jako klientem.“
 3. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy v případě, že bylo před uplynutím této lhůty s jeho výslovným souhlasem započato s poskytováním služby podle smlouvy.
 4. Spotřebitel nemůže odstoupit od kupní smlouvy, kde předmětem smlouvy bylo dodání on-line produktu, neboť se jedná o tzv. smlouvu o dodání digitálního obsahu ve smyslu § 1837 písm. l) z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, který nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.
 5. Spotřebitel má právo službu reklamovat. Poskytovatel vydá spotřebiteli potvrzení o tom, kdy spotřebitel službu reklamoval, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále poskytovatel vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.
 6. Právo na mimosoudní řešení sporu – v případě, že mezi poskytovatelem a spotřebitelem vznikne spor, který se nepodaří vzájemně vyřešit, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení sporu s poskytovatelem s tím, že mimosoudní řešení sporu přísluší České obchodní inspekci . Toto právo lze uplatnit do jednoho roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil u poskytovatele právo, které je předmětem sporu.

 

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 5. 2020.

ZAPOSLOUCHEJTE SE DO UKÁZEK

Název
1 4 Živly (voda, oheň, vzduch, země) 59:06
2 Astrální cestování 53:27
3 Budha 59:03
4 Egypt 55:27
5 Podzimní rovnodennost 48:03
6 Šamani 1:09:04
7 Vánoční 45:33
8 Velryby a delfíni 53:33
9 Zimní slunovrat 49:44
10 Jarní rovnodennost 48:49
11 Letní slunovrat 39:03
12 Léčebná 53:03
Bonus Barvy - napojení na matku Zemi 46:37